Skip to main content

Beleidsplan 

Doelstelling van de stichting 4 mei herdenking Beneden-Leeuwen

De stichting 4 mei Beneden-Leeuwen is gevestigd aan de Zandstraat 132 05 te Beneden-Leeuwen

De Stichting stelt zich ten doel jaarlijks de oorlogsslachtoffers van Beneden-Leeuwen te herdenken.

Daarnaast ziet de stichting het als haar taak activiteiten in relatie tot deze herdenking te ontplooien, die bewustzijn van vrede, vrijheid, mensenrechten en andere maatschappelijke waarden wakker houden en ontwikkelen.

Wijze van werving van gelden

De stichting ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden hoofdzakelijk gegeven door verwanten van de oorlogsslachtoffers.

Beheer van het vermogen

De stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit 5 personen waarvan de onderste 3 personen het dagelijks bestuur vormen;

 • Voorzitter is de heer L. Lemmers, woonachtig aan de Dijkdwarsstraat 18 (6658AK) te Beneden-Leeuwen
 • Secretaris is de heer R. v.d. Geijn woonachtig aan de Zandstraat 132 05 (6658CX) te Beneden-Leeuwen
 • Penningmeester is de heer Th.v. Dodewaard, woonachtig aan de Fazantstraat 80 (6658GD) te Beneden-Leeuwen

Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal 2 keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Bestuursvergaderingen
 • Comité vergaderingen
 • Voorbereiden 4 mei herdenking
 • Uitvoer geven aan de herdenking van 4 mei
 • Onderhouden en actueel houden monument /website / wandelroute BenedenLeeuwenherdenkt.nl

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn:

 • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
 • Beheren van gelden
 • Besteden van gelden

Vergoedingen bestuur

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de stichting 4 mei herdenking Beneden-Leeuwen

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren
 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om de website Benedeneeuwenherdenkt.nl in de lucht te houden of initiatieven gelijk aan de doelstelling van de stichting te ondersteunen.
 3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.