Skip to main content

REGLEMENT STICHTING “4 MEI HERDENKING BENEDEN-LEEUWEN”

Artikel 1. Zetel.
1. Het postadres van de stichting komt overeen met het huisadres van de secretaris.
2. Het bestuur bepaalt waar vergaderingen plaats vinden.

Artikel 2. Herdenking.
1. De jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers van de dorpsgemeenschap Beneden-Leeuwen
vindt plaats op de avond van 4 mei en draagt een algemeen karakter.
2. Voor deze herdenking zal het Kerkbestuur van de Alphonsusparochie te Beneden-Leeuwen haar
kerk met accommodaties beschikbaar stellen.
3. Het oorlogsmonument op de R.K. begraafplaats te Beneden-Leeuwen zal de plaats zijn waar de
slachtoffers jaarlijks worden geëerd en herdacht.
4. De stichting draagt er zorg voor dat tijdens de jaarlijkse herdenking kerk en monument een
waardige aanblik vormen voor de herdenking.
5. De stichting zorgt voor het onderhoud van het oorlogsmonument.

Artikel 3. Overige activiteiten.
1. In relatie tot de herdenking streeft de stichting ernaar het bewustzijn van vrede, vrijheid en
mensenrechten met name te bevorderen bij de schooljeugd door de scholen informatie te
Verstrekken over hetgeen de dorpsgemeenschap Beneden-Leeuwen te lijden heeft gehad van de
2° wereldoorlog.

Artikel 4. Bestuur.
1. In het bestuur hebben in ieder geval zitting:
a. Vertegenwoordiger van het R.K. kerkbestuur.
b. Iemand met financiële en boekhoudkundige ervaring (penningmeester).
c. Vertegenwoordiger van de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers.
2. Conform art.3.2 van de statuten kiest het bestuur uit haar midden de voorzitter, daartoe wordt
door het “4 mei comité” een aanbeveling gedaan.
3. In geval vacatures ontstaan in het bestuur draagt het “4 mei comité” daarvoor kandidaten aan
met in acht name van het gestelde onder 4.1 van dit reglement.
4. Aan de voorzitter wordt volmacht verleend om namens de stichting op te treden bij zaken van
huishoudelijke aard, bij officiële besprekingen of handelingen wordt de stichting
vertegenwoordigd door de voorzitter met minimaal één bestuurslid.

Artikel 5. “4 mei comité”
1. Teneinde de organisatie van herdenking en overige activiteiten optimaal te doen verlopen en
de betrokkenheid van de bevolking bij de herdenking te bevorderen wordt door het bestuur
het “4 mei comité” ingesteld.
2. Het “4 mei comité” wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van bij de herdenking
betrokken instanties t.w.:
• Nabestaanden
• Rooms Katholieke parochie
• Nederlands Hervormde gemeenschap S.O.W.
• Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepen.
• Scholen
• Seniorenvereniging 50+ Leeuwen
• Koren
• Muziekvereniging Koning Willem III
• Scouting Don Bosco
• Carnavalsvereniging “de Braoiers”
• Elke andere vereniging die een zinvolle bijdrage kan en wil leveren aan de herdenking.
3. In het 4 mei comité kunnen leden op persoonlijke titel zitting nemen.
4. Indien om welke reden dan ook een vertegenwoordiger van een instantie uit het “4 mei comité”
treedt, zal de betreffende instantie een opvolger aan het bestuur voordragen en dit melden
vóór 31 december bij de voorzitter van de stichting.
5. Indien een afgevaardigde geen lid meer is van de vertegenwoordigde instantie, is deze tevens
geen lid meer van het “4 mei comité”. Hiervan dient betrokkene melding te doen aan de
Voorzitter van de stichting.
6. De voorzitter en secretaris van de stichting zijn tevens voorzitter en secretaris van het
“4 mei comité”.

Artikel 6. Besluiten.
1. Het “4 mei comité” kan uitsluitend besluiten nemen op een vergadering waarop de
meerderheid van de leden van het comité aanwezig is.
2. Besluiten door het “4 mei comité” worden genomen met absolute meerderheid van stemmen.

Artikel 7. Organisatie .
1. Uiterlijk in de laatste week van maart worden door het bestuur de leden van het “4 mei comité”
ter vergadering uitgenodigd om de 4 mei herdenking voor te bereiden.
2. Ten behoeve van de organisatie van de herdenkingsplechtigheid is een draaiboek opgesteld.
Aan de hand van de daarin opgenomen checklist worden door het “4 mei comité” de
noodzakelijke activiteiten vastgesteld en de betreffende taken verdeeld.
3. Adviezen c.q. voorstellen van het “4 mei comité” aan het bestuur van de stichting, welke de
organisatie van de 4 mei herdenking betreffen, worden door het bestuur overgenomen,
wanneer daartoe conform art. 6 is besloten.

Artikel 8. Financiën.
1. Het financieel beheer berust bij de penningmeester. Deze houdt nauwkeurig de ontvangsten
en uitgaven van de stichting bij en doet eenmaal per jaar verslag van het financieel verloop .
De voorzitter draagt er zorg voor dat het financieel verslag ter kennis wordt gebracht van het
“4 mei comité”.
2. De penningmeester zorgt voor de betalingen, waartoe hem door het bestuur volmacht wordt
verleend.
3. Het bestuur opent een bankrekening, waarop alle inkomsten en uitgaven van de stichting
worden geboekt.
4. Het bestuur neemt maatregelen zodra een situatie dreigt te ontstaan waarbij de stichting niet
meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
5. Nieuwe investeringen kunnen pas gedaan worden wanneer daarvan de financiering is
verzekerd.

Artikel 9. Vaststelling reglement.
1. Het reglement wordt door het bestuur van de stichting vastgesteld nadat daaromtrent door het
“4 mei comité” in positieve zin is geadviseerd.
2. Het bestuur is bevoegd wijzigingen of aanvullingen in dit reglement aan te brengen nadat het
“4 mei comité ” daarover in positieve zin heeft geadviseerd.

Artikel 10. Statuten
1. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de “Stichting 4 mei herdenking
Beneden-Leeuwen ” d.d. 21 mei 2001 verleden voor notaris Ark en kan daar niet van los gezien
worden.