Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot deze website van Stichting 4 mei herdenking Beneden-Leeuwen (S4MHBL), verklaart de bezoeker dat hij kennis heeft genomen van de hierna vermelde informatie en verklaart hij zich akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze website onder beheer van de S4MHBL heeft uitsluitend en alleen een informatieve doelstelling en genieten auteursrechtelijke bescherming, daar waar het gaat om materiaal niet van derden betrokken.

Alle op de website getoonde foto’s, symbolen en propaganda objecten dienen uitsluitend als illustratie bij de historische teksten. Ook voor de afbeeldingen en foto’s geldt dat we op geen enkele wijze racistisch, fascistisch, nazistisch of welk ander politiek gedachtegoed dan ook wensen te verspreiden of aan te bevelen.

Overname van informatie van de website van S4MHBL is alleen toegestaan met correcte bronvermelding en onze schriftelijke toestemming (aan te vragen via 4meicomitebenedenleeuwen@gmail.com), behoudens wanneer de informatie niet voor persoonlijk gewin wordt aangewend. In het laatste geval is bronvermelding voldoende. Als criterium wordt onzerzijds gehanteerd dat er geen reclame op de website mag staan dan wel dat het beheer van de website door de Stichting wordt gevoerd.

Een groot gedeelte van de op deze site gepresenteerde foto’s is afkomstig uit privécollecties en de rechten voor het gebruik van deze foto’s liggen bij de betrokken personen. Neem daarom altijd vooraf contact met ons op wanneer u fotomateriaal van onze website wil overnemen. Geef daarbij duidelijk aan welke foto’s het betreft. Voor het gebruik van deze foto’s kan door de eigenaar een (geringe) vergoeding worden gevraagd.

De copyrights van teksten en/of afbeeldingen van derden liggen bij de oorspronkelijke maker(s) van het werk. Indien u van mening bent dat enig op deze website aangeboden materiaal inbreuk maakt op uw auteursrechten/copyrights, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via 4meicomitebenedenleeuwen@gmail.com

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. S4MHBL is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

We behouden ons het recht voor om nieuwe berichten of reacties die onbetamelijk en buiten de orde zijn niet te plaatsen. Uiteraard krijgt de inzender daarvan per e-mail bericht, indien dat mogelijk is.

Ten aanzien van de website trachten we een zo hoog mogelijk historisch verantwoord niveau na te streven waarbij past dat de teksten in goed Nederlands en correct geformuleerd zijn, opdat niet snel misvatting over de inhoud kan ontstaan